studentinflytande

Mälardalens Studentkår bedriver studentinflytande gentemot Mälardalens universitet och det är vår uppgift som studentkår. Det är viktigt att studenterna kommer till tals genom representanter i olika råd och nämnder på universitetet där utbildningsbevakning bedrivs.

Som medlem i studentkåren kan vi också hjälpa dig att driva specifika frågor när det kommer till din utbildning.

Det finns två organiserade former av studentinflytande vid Mälardalens universitet: Kursutvärderingar och Studentrepresentation.

Kursutvärderingar

Det vanligaste sättet för dig som student att påverka universitetets utbildningar är genom kursutvärderingar. I kursutvärderingarna kan du formellt framföra dina synpunkter på de kurser du läst och på så vis komma med förbättringsförslag och respons. Därmed har du möjlighet att påverka innehållet i kurserna.

Policy, mål och riktlinjer för studentinflytande vid Mälardalens universitet

Mälardalens universitet har ett dokument som beskriver policy, mål och riktlinjer för studentinflytandet vid lärosätet. Syftet med dokumentet är att genom tydliga riktlinjer och mål verka för att arbeta fram en systematik inom Mälardalens universitet som främjar, stärker och kvalitetssäkrar studentinflytandet inom universitet. Du kan läsa dokumentet i sin helhet under rubriken  “Policy, mål och regler för studentinflytande vid MDU” här.

Examination

Som student har du flera rättigheter när det kommer till examination. Till exempel måste en examination stå med i kursplanen för att den ska vara giltig, du har rätt att genomföra omprov vid ett underkänt resultat och kan ansöka om att byta examinator om du har fått underkänt på en uppgift två gånger. Du kan läsa mer om MDU:s examinationsregler här.

Kursplan och kurslitteratur

I din kursplan ska det vara fastställt vilka examinerande moment som ges i kursen, hur många poäng kursen är och lärandemål som behöver uppfyllas. I kursplanen ska det också finnas en kurslitteraturlista som på MDU ska vara publicerad senast 3 veckor innan kursstart. Kursplaner är bindande.

Studentrepresentation

Det är din rättighet som student att få dina åsikter representerade i de beslut som tas på universitetet. Mälardalens Studentkår utser därför studentrepresentanter som har i uppdrag att föra studenters talan vidare i olika organ på universitetet. Uppdraget som studentrepresentant är ett meriterande uppdrag som innebär att du har ansvar för studenters talan.

Det är Mälardalens Studentkår som har hand om studentrepresentanterna, så om du har några frågor gällande ditt uppdrag eller andra praktiska frågor kan du kontakta vår studentinflytandeansvarig. Kontaktuppgifter hittar du som vanligt under “kontakta oss”.

Studentrepresentation på Mälardalens universitet

Det finns olika organ på Mälardalens universitet där studenter ges möjlighet att bli representerade. Dessa kan delas in i universitetsgemensamma råd, forskningsråd, utbildningsråd och programråd.

På Mälardalens universitet finns det fyra akademier där samtliga utbildningar och all forskning på universitetet ingår. Akademierna är HVV, IDT, EST och UKK. För varje akademi finns åtminstone ett forskningsråd respektive utbildningsråd och programråd för varje utbildningsprogram.

Alla program ska ha ett eget programråd som hålls av programsamordnaren. I programråd diskuteras helheten av programmet. I programrådet kan det också göras programutvärderingar och föreslås ändringar till följd av dessa. Några studenter, vanligtvis två stycken, som läser utbildningen ska också vara representerade i dessa programråd och det är önskvärt om de studenterna tillhör olika årskullar.

Vad gör en studentrepresentant?

Om du är medlem i Mälardalens Studentkår och är studentrepresentant får du ett arvode för antal timmar du deltar på möten och bedriver studentinflytande. Med fokus på att du representerar en stor skara studenter går du som studentrepresentant på sammanträden där du representerar studenternas intressen, inte dina egna. Du kommer att bli kallad till de sammanträden som sker i den nämnd eller det råd som du blivit utsedd till. Kallelsen kommer att skickas till dig i förväg på den mejladressen du angivit.

Som studentrepresentant arvoderas du 120kr per timme om du har ett medlemskap i Mälardalens Studentkår. Studentinflytandeansvarig utser de studentrepresentanter som bedriver studentinflytande i universitetets råd och nämnder. Som studentrepresentant får du ett meriterande uppdrag och en värdefull merit på CV:t. Du intresseanmäler dig till uppdraget som en studentrepresentant genom att klicka på knappen ovanför.

Studentombudsmannen

Vid Mälardalens universitet är studentombudsmannen anställd av universitetet. Studentombudsmannen har ett opartiskt förhållningssätt och kan hjälpa dig som student om du upplever att du blivit orättvist behandlad, diskriminerad, trakasserad eller om du har frågor rörande regler och rättigheter. Studentombudsmannen samarbetar med studentinflytandeansvarig i frågor som berör dina rättigheter.

Vad gör studentombudsmannen?

 • Lyssnar till och diskuterar frågor och synpunkter som rör universitetets verksamhet.
 • Ger stöd och vägledning gällande rättigheter och skyldigheter för studenter.
 • Hjälper studenter som upplever sig diskriminerade.
 • Vägleder studenter som anmälts till disciplinnämnden.

Diskriminering

Mälardalens universitet ska vara fri från diskriminering och trakasserier. Därför arbetar universitetet aktivt med att vara inkluderande och tillgänglig för alla. Upplever du dig diskriminerad eller trakasserad så tveka inte att vända dig till ansvarig lärare eller till studentombudsmannen. Du kan också prata med studerandeskyddsombudet på Mälardalens Studentkår. Med diskriminering menas ett missgynnande eller en kränkning som kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer om diskriminering på diskrimineringsombudsmannens hemsida.

För dig som doktorand

Om en doktorand inte anser sig kunna vända sig till sin handledare, avdelningschef eller studentombudsman, ska en prodekan kunna fungera som doktorandombudsman/diskussionspartner kring doktorandens problem rörande forskarutbildning. Doktoranden själv eller doktorandrådet tar kontakt med den prodekan som denne/de bedömer vara bäst lämpad i fall till fall.

Amanda Flores
Studentombudsman

Telefon: 016-15 32 85
E-post: studentombudsman@mdu.se

Särskilt pedagogiskt stöd

En funktionsvariation ska inte upplevas som ett hinder för att läsa på universitetet. Därför erbjuder universitetet olika typer av stöd och hjälp för att du ska kunna studera på lika villkor som andra studenter. Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en varaktig funktionsvariation, såsom dyslexi, ADHD eller kroniska sjukdomar som påverkar din studiesituation. Stödet utformas individuellt utifrån dina behov och kan bestå av exempelvis anteckningsstöd, förlängd tid på tentamen, mentor eller inläst litteratur. För att kunna ta del av det stöd som erbjuds måste du göra en ansökan online eller kontakta samordnaren.

Universitetet har en samordnare av särskilt pedagogiskt stöd som har sitt kontor vid studenttorget i Eskilstuna och Västerås, du hittar mer information här. 

Studiemiljö

Alla individer som börjar studera på universitetet har olika förutsättningar. Det finns exempelvis de som börjar studera direkt efter gymnasietiden medan andra väljer att bli studenter i ett senare skede av sina liv. Det finns mycket som kan påverka studiemiljön under din studietid. Det kan vara någonting som hänt i ditt privatliv, schemaläggning som inte fungerar eller studieutrymmen som inte håller måttet. Av denna anledning är det oerhört viktigt att det finns människor som arbetar kontinuerligt med att förbättra din och andra studenters studiemiljö. Dessutom bör du som student ha tillgång till kunskap om vad du har rätt till.

Arbetsmiljölagen

Avseende studenters rättigheter gällande studiemiljö så utgår universitetet från Arbetsmiljölagen. Enligt lagen är allt som kan påverka människor i deras arbete en del av arbetsmiljön. De kriterier som gäller för att det ska vara en god arbetsmiljö omnämns i Arbetsmiljölagens andra kapitel och utifrån det går det att ställa följande krav på en god studiemiljö:

 • En sund och säker miljö,
 • möjlighet till att lära och utvecklas,
 • meningsfulla och engagerande föreläsningar, studie- och arbetsuppgifter,
 • rätt att medverka i studiernas uppläggning och innehåll,
 • samt möjlighet till eget ansvar, samarbete och gemenskap med andra studenter.

Hur kan du förbättra din studiemiljö?

För att ständigt utveckla Mälardalens universitet som studieplats är det viktigt att vi tar lärdom av inträffade händelser. Det är därför viktigt att du anmäler och rapporterar om du upplever trakasserier eller skadar dig under din tid på universitetet. Du kan även höra av dig om du har ett förslag som kan göra Mälardalens universitet till en bättre studieplats. Universitetet har ett så kallat Aj, Oj, Halloj-system.

Aj! Om du som student skadar dig under studierna ska du göra en rapport om skadan. Med arbetsskada menas fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som uppkommit till följd av studier eller studieförhållandena. Det kan även vara ett färdolycksfall på väg till eller från universitetet.

Oj! Med Oj-händelse menas ett fysiskt eller psykiskt tillbud där ingen kommit till skada men som skulle kunnat leda till skada. Även händelser beroende av psykosociala faktorer som exempelvis bristande respekt mellan studenter kan ses som tillbud.

Halloj! Som student kan du komma med förbättringsförslag där det finns svagheter.

Vad gör studentkåren för att förbättra din studiemiljö?

På Mälardalens Studentkår är det huvudstuderandeskyddsombudet som är studenternas skyddsombud. Som skyddsombud sitter hen med i organ och andra möten på Mälardalens universitet där beslut som rör studiemiljö och miljöfrågor tas. Dessutom deltar hen på skyddsronder och i arbetet kring planerade byggnationer. Utöver det ska huvudstuderandeskyddsombudet bevaka och hjälpa till att driva studiemiljöfrågor på universitetet.

Exempel på studiemiljöfrågor

Det finns en mängd olika studiemiljöfrågor, men vi har valt ut ett fåtal som exempel på vilka typer av frågor du kan lyfta fram när du studerar på Mälardalens universitet.

Fysisk studiemiljö

 • Undervisningslokaler
 • Belysning
 • Studieplatser
 • Mikrovågsugnar
 • Tillgänglighet

Organisatorisk och social studiemiljö

 • Stress
 • Gruppdynamik
 • Schemaläggning
 • Information
 • Relationer
 • Kränkande särbehandling