Hoppa till innehåll
studiemiljö

Studiemiljö

Alla individer som börjar studera på universitetet har olika förutsättningar. Det finns exempelvis de som börjar studera direkt efter gymnasietiden medan andra väljer att bli studenter i ett senare skede av sina liv. Det finns mycket som kan påverka studiemiljön under din studietid. Det kan vara någonting som hänt i ditt privatliv, schemaläggning som inte fungerar eller studieutrymmen som inte håller måttet. Av denna anledning är det oerhört viktigt att det finns människor som arbetar kontinuerligt med att förbättra din och andra studenters studiemiljö. Dessutom bör du som student ha tillgång till kunskap om vad du har rätt till.

Arbetsmiljölagen

Avseende studenters rättigheter gällande studiemiljö så utgår universitetet från Arbetsmiljölagen. Enligt lagen är allt som kan påverka människor i deras arbete en del av arbetsmiljön. De kriterier som gäller för att det ska vara en god arbetsmiljö omnämns i Arbetsmiljölagens andra kapitel och utifrån det går det att ställa följande krav på en god studiemiljö:

 • En sund och säker miljö,
 • möjlighet till att lära och utvecklas,
 • meningsfulla och engagerande föreläsningar, studie- och arbetsuppgifter,
 • rätt att medverka i studiernas uppläggning och innehåll,
 • samt möjlighet till eget ansvar, samarbete och gemenskap med andra studenter.

Hur kan du förbättra din studiemiljö?

För att ständigt utveckla Mälardalens universitet som studieplats är det viktigt att vi tar lärdom av inträffade händelser. Det är därför viktigt att du anmäler och rapporterar om du upplever trakasserier eller skadar dig under din tid på universitetet. Du kan även höra av dig om du har ett förslag som kan göra Mälardalens universitet till en bättre studieplats. Universitetet har ett så kallat Aj, Oj, Halloj-system.

Aj! Om du som student skadar dig under studierna ska du göra en rapport om skadan. Med arbetsskada menas fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som uppkommit till följd av studier eller studieförhållandena. Det kan även vara ett färdolycksfall på väg till eller från universitetet.

Oj! Med Oj-händelse menas ett fysiskt eller psykiskt tillbud där ingen kommit till skada men som skulle kunnat leda till skada. Även händelser beroende av psykosociala faktorer som exempelvis bristande respekt mellan studenter kan ses som tillbud.

Halloj! Som student kan du komma med förbättringsförslag där det finns svagheter.

Vad gör studentkåren för att förbättra din studiemiljö?

På Mälardalens Studentkår är det huvudstuderandeskyddsombudet som är studenternas skyddsombud. Som skyddsombud sitter hen med i organ och andra möten på Mälardalens universitet där beslut som rör studiemiljö och miljöfrågor tas. Dessutom deltar hen på skyddsronder och i arbetet kring planerade byggnationer. Utöver det ska huvudstuderandeskyddsombudet bevaka och hjälpa till att driva studiemiljöfrågor på universitetet.

Exempel på studiemiljöfrågor

Det finns en mängd olika studiemiljöfrågor, men vi har valt ut ett fåtal som exempel på vilka typer av frågor du kan lyfta fram när du studerar på Mälardalens universitet.

Fysisk studiemiljö

 • Undervisningslokaler
 • Belysning
 • Studieplatser
 • Mikrovågsugnar
 • Tillgänglighet

Organisatorisk och social studiemiljö

 • Stress
 • Gruppdynamik
 • Schemaläggning
 • Information
 • Relationer
 • Kränkande särbehandling