Hoppa till innehåll

Studiemiljö

Studiemiljö inkluderar den fysiska, sociala och organisatoriska miljö. En god studiemiljö ska positivt främja studenters lärande, sociala sammanhang och välmående! Det finns dock mycket som kan påverka studiemiljön under din studietid. Det kan vara någonting som hänt i ditt privatliv, schemaläggning som inte fungerar eller studieutrymmen som inte håller måttet. Av denna anledning är det oerhört viktigt att det finns människor som arbetar kontinuerligt med att förbättra din och andra studenters studiemiljö. Dessutom bör du som student ha tillgång till kunskap om vad du har rätt till.

Aktuellt just nu

 • Studieplatser i Eskilstuna
 • Västerås 2030
 • Menssäkring av MDU
 • Bli studerandeskyddsombud!

Exempel på studiemiljö

Fysisk miljö

Alla fysiska platser där studier bedrivs. Det måste hållas en viss standard för att det ska vara hälsosamt och främja studiearbeten. 

 • temperatur
 • ergonomi
 • ljud
 • belysning
 • luft och ventilation
 • tillgänglighet 
 • undervisningslokaler och studieplatser
 • ytterligare faktorer kan finnas beroende på typ av utbildning

Social miljö

Hur vi samspelar och påverkas av de personer som finns runt omkring oss, exempelvis andra studenter, medarbetare och chefer. Till den räknas även digitala forum som mejl, sms, chatt, lärplattform och liknande. 

 • Stress
 • Gruppdynamik

 • Schemaläggning

 • Information

 • Relationer

 • Kränkande särbehandling

Organisatorisk miljö

Hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. 

 • ledning och styrning
 • handlingsutrymme
 • delaktighet
 • fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar
 • job med större inkludering inom arbetsprocessen

Hur kan du förbättra din studiemiljö?

Det finns flera sätt du kan förbättra din studiemiljö på. För att ständigt utveckla Mälardalens universitet som studieplats är det viktigt att vi får in lärdomar från er studenter av inträffade händelser, upplevelser och förslag. 

Aj, Oj, Halloj -skador, olyckor eller förslag till förbättringar

Det är viktigt att du anmäler och rapporterar om du upplever trakasserier eller skadar dig under din tid på universitetet. Du är även välkommen att ge förbättringsförslag på studiemiljön. Allt detta kan du göra på MDUs inrapporteringssystem Aj, Oj, Halloj

Bli studerandeskyddsombud – var en röst för andra!

Som studerandeskyddsombud representerar du studenter i studiemiljöfrågor på Mälardalens universitet. Detta är en viktigt roll som håller oss uppdaterade om hur studenter upplever studiemiljön och vad de behöver stöd med. 

I detta uppdrag håller du kontakt med vår studiemiljöansvarig en gång i månaden och för vidare andra studenters synpunkter och upplevelser vad gäller studiemiljön. 

Du får möjlighet att göra en påverkan som får betydelse för både nuvarande studenter och framtida studenter! 

Dessutom kan du få värdefulla erfarenheter och kompetenser såsom hur du som student, och senare när du är i yrkeslivet, kan arbeta med gemensamma mål tillsammans i team; kunna argumentera för en förändring; jobba med att främja demokrati genom att företräda studenters rättigheter, samt lära dig några arbetsmiljö- och diskrimineringslagar. 

Rättigheter

Avseende studenters rättigheter gällande studiemiljö så utgår universitetet från Arbetsmiljölagen. Enligt lagen är allt som kan påverka människor i deras arbete en del av arbetsmiljön. De kriterier som gäller för att det ska vara en god arbetsmiljö omnämns i Arbetsmiljölagens andra kapitel och utifrån det går det att ställa följande krav på en god studiemiljö:

 • En sund och säker miljö,
 • möjlighet till att lära och utvecklas,
 • meningsfulla och engagerande föreläsningar, studie- och arbetsuppgifter,
 • rätt att medverka i studiernas uppläggning och innehåll,
 • samt möjlighet till eget ansvar, samarbete och gemenskap med andra studenter.
studiemiljö