DINA RÄTTIGHETER

Dina rättigheter

När du är student kan det vara svårt att hålla reda på vilka rättigheter du har. Av denna anledning har vi på Mälardalens Studentkår sammanställt information som du kan ta del av här på vår hemsida. Dina rättigheter regleras delvis i lagar och förordningar, men även i lokala föreskrifter vid Mälardalens universitet.

Studentinflytande

Du som student har rätt att vara representerad när beslut fattas eller när det sker någon form av beredning som kan ha betydelse för din utbildning eller studenters situation på universitetet enligt lag. På MDU finns det studentrepresentation i programråd, utbildningsråd, forskningsråd och högskolegemensamma råd, men också i tillfälliga projekt och grupper. Studentkåren representerar er i ledningsråd nära rektorn, högskolestyrelsen och andra högt uppsatta organ.

Kursplan och kurslitteratur

I din kursplan ska det vara fastställt vilka examinerande moment som ges i kursen, hur många poäng kursen är och lärandemål som behöver uppfyllas. Med kursplanen ska det också finnas en kurslitteraturlista som på MDU ska vara publicerad senast 3 veckor innan kursstart. Kursplaner är bindande.

Examination

Som student har du flera rättigheter när det kommer till examination. Till exempel måste en examination stå med i kursplanen för att den ska vara giltig, du har rätt att genomföra omprov vid ett underkänt resultat och kan ansöka om att byta examinator om du har fått underkänt på en uppgift två gånger. Du kan läsa mer om MDU:s examinationsregler här.

Kursvärderingar

Enligt lag har du som student rätt att fylla i en kursvärdering efter avslutad kurs. Du har också rätt att få veta resultatet av utvärderingen, liksom om resultaten har lett till några åtgärder. Kursvärderingar ska vara anonyma.

Lika villkor

Eftersom Mälardalens universitet är ett lärosäte så finns det ett ansvar att alla studenter ges lika villkor att delta i undervisningen. För att möjliggöra för studenterna att delta i undervisningen måste universitetet med andra ord bedriva ett arbete för att det ska bli mer jämlikt. Genom ett förebyggande arbete, där exempelvis lokaler tillgänglighetsanpassas och personal utbildas i frågor som rör diskriminering, kan universitetet bli mer jämlikt.

Jämlikhet, diskriminering och trakasserier

Diskriminering är när universitetet på osakliga grunder behandlar en student, eller någon som har sökt till en utbildning på Mälardalens universitet, sämre än andra och när detta missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder eller funktionsnedsättning. Med trakasserier avses sådant uppträdande som kränker en persons värdighet och då behandlingen har samband med en av ovanstående diskrimineringsgrunder.

Mälardalens universitet har upprättat en punktlista för dig som upplever att du eller någon annan har utsatts för diskriminering eller trakasserier:

  • Säg ifrån! Du har rätt att säga ifrån om sådant som du anser är kränkande eller obehagligt.
  • Berätta om händelsen för någon person du har förtroende för.
  • Skriv ned! Anteckna tid, plats och vad som hände. Detta kan utgöra viktig dokumentation om du vill föra saken vidare.

Du som är student eller doktorand på Mälardalens universitet kan få hjälp i form av samtal och vägledning av universitetets studentombudsman, eller doktorandombudsman, och Mälardalens Studentkår. Du väljer själv om du vill göra en anmälan. Den utförs skriftligen till universitetets rektor.

Samtalsstöd

Behöver du prata med någon? Som student har du möjlighet att prata med kuratorer, friskvårdspedagoger och studentpräster.
Studenthälsan

Du kan få samtalsstöd hos Studenthälsan vid Mälardalens universitet.

På Studenthälsan kan du som student få råd och stöd under din studietid av kuratorer och friskvårds­pedagog. Alla besök är kostnadsfria, de har tystnadsplikt och för inte journal.

Universitetskyrkan
Oavsett tro, bakgrund eller identitet är du välkommen till universitetskyrkan som finns i kårhuset i Västerås.

Läs mer om universitetskyrkan och deras aktiviteter här.